Privacy Statement - Spare Rib Express

Privacy Statement

Met behulp van de website WWW.SPARERIBEXPRESS.NL (hierna: (‘Website’) biedt Spare Rib Express de mogelijkheid Bestellingen door te geven aan Spare Rib Express Vestigingen en informatie over producten en aanbiedingen met betrekking tot het steeds wisselende Spare Rib Express menu.

In deze Privacyverklaring informeert Spare Rib Express je over het gebruik van jouw persoonsgegevens op de Website, Apps, Giftcard platform en de wijze waarop de persoonsgegevens en de privacy in het algemeen wordt beschermd.

Deze Privacyverklaring is een bijlage bij de Algemene Voorwaarden. Woorden die in deze Privacyverklaring met een hoofdletter worden geschreven hebben de betekenis beschreven in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden. Indien je gebruik maakt van de Website, Apps of ons Giftcard platform stem je uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de opslag, verwerking en het gebruik van je persoonsgegevens volgens deze Privacy Statement.

Onze organisatie verwerkt segmentatiegegevens van Whooz om de behoeften van onze klanten te analyseren en om deze inzichten te vertalen naar een betere dienstverlening. Whooz is een dienstverlener op het gebied van consumenteninformatie, welke informatie geleverd wordt onder de productnaam Whize. Als segmentatiespecialist geeft Whooz voorspellingen van kenmerken, interesses en gedragingen van alle Nederlandse huishoudens. Indien u bezwaar hebt tegen het feit dat wij uw klantgegevens combineren met de Whooz gegevens, zullen wij - indien u ons daarom verzoekt - uw gegevens daartoe blokkeren. Indien u meer informatie wilt over de Whooz gegevens, dan kunt u deze vinden op de website van Whooz (www.whooz.nl/privacy-en-voorwaarden). Vragen over de gegevens van Whooz kunt u richten aan compliance@whooz.nl.

1. Verantwoordelijke

Ten aanzien van het verwerken van jouw persoonsgegevens is Spare Rib Express Restaurants BV, gevestigd te (1948 RM) Beverwijk, Schieland 8, de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. 

2. Welke persoonsgegevens verwerkt Spare Rib Express?

2.1 Om via de Website, App of Giftcard platform een bestelling te kunnen plaatsen kan je je registreren en een account aan te maken. Je kan op de Website de volgende gegevens invullen:

 • a) Naam

 • b) Geboortedatum

 • c) Adres en Woonplaats

 • d) E-mailadres

 • e) Telefoonnummer

3. Voor welk doel verwerkt Spare Rib Express de persoonsgegevens?

3.1 Spare Rib Express verwerkt en gebruikt je persoonsgegevens onder artikel 2.1 uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • toegangscontrole tot de Website;

 • doorgifte aan de Spare Rib Express Vestiging met wie je een Overeenkomst aangaat en/of aan wie je een verzoek tot informatie richt en verstrekking van informatie over je Bestelling en de uitvoering van de Overeenkomst;

 • nadere statistische en analytische doeleinden

 • verstrekking van informatie (via mobiele berichtgeving zoals sms, mms telefoon en/of  e-mail) over producten, acties en diensten van de bij de Website aangesloten Spare Rib Express Vestigingen

 • het via elektronische weg verzenden van verzoeken om mee te werken aan enquêtes ter verbetering van onze dienstverlening

 • geboortedata worden gebruikt om klanten van verjaardagsaanbiedingen te voorzien.

3.2 Geaggregeerde en geanonimiseerde persoonsgegevens kunnen eveneens door Spare Rib Express worden gebruikt voor statistische doeleinden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn niet te herleiden naar de gebruikers.

3.3 Ter verwerking van de bestelling kunnen je Persoonsgegevens, al dan niet kortstondig, doorgegeven worden aan derden die voor ons optreden op basis van de doeleinden als omschreven in deze Privacy Statement waaronder data verwerkinsgcentra, IT Service Providers en derden die creditcard of andere door jou gekozen betalingsmogelijkheden aan ons faciliteren.

3.4 Je persoonsgegevens zullen niet voor andere dan in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden worden verwerkt.

4. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

4.1 Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 3 verstrekt Spare Rib Express je  persoonsgegevens niet aan derden, tenzij zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling is gehouden.

4.2 Spare Rib Express kan voor het verwerken van je persoonsgegevens gebruik maken van andere dienstverleners, die als bewerker uitsluitend in opdracht van Spare Rib Express zullen optreden. Met deze bewerker sluit Spare Rib Express een bewerkersovereenkomst waarin de bewerker wordt verplicht om de bepalingen uit de Gebruiksvoorwaarden en deze Privacyverklaring na te leven.

5. Beveiligingsmaatregelen

5.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens en je wachtwoord legt Spare Rib Express passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

5.2 Ofschoon Spare Rib Express ter bescherming van je persoonsgegevens en je wachtwoord de uiterste zorg nastreeft, kan zij er niet voor instaan dat derden (waaronder andere gebruikers) geen misbruik zullen maken van je persoonsgegeven dan wel niet anderszins je persoonsgegevens onrechtmatig zullen gebruiken. Het gebruik van de Website en het geheimhouden ban je wachtwoord is volledig voor je eigen risico.

5.3 Spare Rib Express bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken. Wij bewaren gegevens 7 jaar conform de bewaartermijn voor administratie van de belastingdienst. 

6. Inzagerecht en verwijdering

6.1 Je bent gerechtigd om inzage te krijgen in je persoonsgegevens en zo nodig kan je je persoonsgegevens of volledig account laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe en voor al je andere vragen over deze Privacy Statement kun je contact opnemen, met Spare Rib Express via onze website of:

Spare Rib Express Nederland  
Schieland 16
1948 RM Beverwijk
info@spareribexpress.nl

7. Wijziging zeggenschap / Overdracht

7.1 In geval de zeggenschap binnen Spare Rib Express aanmerkelijk wijzigt zoals bij een aandelenoverdracht, fusie, verkoop, joint venture of anderszins, behoudt Spare Rib Express zich het recht voor om de verwerkte persoonsgegevens als onderdeel van de overdracht van onderneming c.q. zeggenschap , mee over te dragen aan een derde.

8. Wijzigingen

8.1 Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Spare Rib Express adviseert je regelmatig deze Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. De laatste aanpassing heeft plaatsgevonden in februari 2017. 9. Google Analytics

9. Google Analytics

9.1 Deze site maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics deactiveren.

 
Sluit

Winkelmand

Subtotaal

€ 0,00

Bezorgkosten

Gratis

Totaal

€ 0,00

Vul jouw postcode of plaatsnaam in